The world's mostpowerful website builder.

مرمت آثار هنری

مرمت آثار هنری

هیچ پدیده ای به اندازه ی آثار هنری، بیانگر ارزش های فرهنگی یک جامعه نیست. بنابراین احساس مسئولیت در قبال حفظ و حراست از بنیان های فرهنگی و هویت بخشی به اصالت های فرهنگی جامعه که تاثیر در بقا، هویت و استقلال ملی یک ملت دارد، متاثر از نوع نگرش و توجه ماستو در این راستا با توجه به زوال پذیری و تخریب آثار هنری در مرور زمان ، مرمت تخصصی را در دستور کار قرار دادیم تا ما هم گامی موثر در حفظ و احیای فرهنگ غنی ایران برداشته باشیم.